Praca Na Emeryturze Logo

Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Mama 4+. Od kiedy?

Redaktor
22 stycznia 2019

Prezydent podpisał ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 plus". Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Chodzi o przyznanie tzw. matczynej emerytury osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury (wówczas dostaną wyrównanie do konkretnej kwoty).

Komu będzie przysługiwać emerytura dla matek. Od jakiego roku życia i ile pieniędzy dostaną mamy? Czy ze świadczenia mogą skorzystać ojcowie?

Świadczenie może być przyznane: matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci; ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Kiedy tzw. matczyne emerytury wejdą w życie? Ile pieniędzy dostaną mamy? Kto będzie mógł skorzystać? Jakie są kryteria?

O świadczenia z programu Mama 4 plus mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. Kobieta musi mieć 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Polski i mającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznane także obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

Nie będzie go natomiast mogła pobierać: osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej; w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci; gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

http://Jaka emerytura dla matek z 4 dzieci? Od kiedy obowiązuje?

Matczyne emerytury zaczną obowiązywać 1 marca 2019 roku. Emerytura dla matek z 4 dzieci wynosiłaby tyle samo co najniższa emerytura (od 1 marca 2019 r. to 1100 zł brutto).

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie Mama 4 plus będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Zanim dojdzie do jego wypłaty ZUS lub KRUS zbada sytuację dochodową danej osoby.

https://pracanaemeryturze.pl/jednorazowa-podwyzka-rent-i-emerytur-2019-kiedy-bedzie-podwyzka-na-jaka-podwyzke-mozna-liczyc/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *