Praca Na Emeryturze Logo

Jak podwyższyć sobie emeryturę dorabiając?

Redaktor
23 września 2018

Znamy co najmniej kilka sposobów na podwyższenie emerytury, które wcale nie skutkują jej zawieszeniem. Przypominamy, że podjęcie dodatkowego zatrudnienia oznacza, że zarobki mogą podwyższyć wysokość emerytury, ale tylko pod warunkiem, że odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy twoje świadczenia?

Świadczenie emerytalne w Polsce - jak powszechnie wiadomo - nie są wysokie. Emeryci decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Warto pamiętać, że emeryt, który spełnia określone warunki, ma prawo starać się o przeliczenie swojego świadczenia.

Praca na emeryturze może wpłynąć ostatecznie na jej wysokość, ale tylko pod warunkiem, że były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowe przychody podnoszą podstawę naszego wymiaru emerytury, gdy wskaźnik podstawy wymiaru obliczony z uwzględnieniem tych zarobków, będzie wyższy od poprzedniego. Oznacza to, że musimy złożyć wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu. Można również złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu.

Zobacz także Jakie płacimy składki do ZUS?

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (obecnie zgodnie z przepisami jest to 60 lat dla kobiety, 65 lat dla mężczyzn) mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Trzeba jednak pamiętać, że w wypadku osób pobierających wcześniejsze emerytury obowiązuje limit przychodów. W zależności od jego wysokości będziemy mieli do czynienia z zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczeń emerytalnych.
Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalnych wpływa przychód osiągany z tytułu:

 • wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • wykonywania pracy w ramach stosunku pracy
 • wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje się w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje się w stosunku pracy,
  prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
  odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych
 • pobierania stypendium sportowego.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 Zmniejszenie wysokości emerytury powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Sprawdź, kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić Twoją emeryturę. We wrześniu zgodnie z decyzją prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł
Więcej tutaj https://pracanaemeryturze.pl/kiedy-zus-zmniejszy-lub-zawiesi-twoja-emeryture/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *