Praca Na Emeryturze Logo

Kiedy należy mi się odprawa emerytalna? Jak ją dostać?

Redaktor
20 lipca 2018

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi, który przechodzi na emeryturę.  Odprawa wypłacana jest każdemu pracownikowi, gdy ustaje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Jak otrzymać odprawę emerytalną?

Nie jest ważne jaki rodzaj pracy wykonywałeś, w jakim wymiarze etatu oraz jak długo. Wypłata odprawy określona w Kodeksie Pracy. Warunkiem, który stwierdza, że odprawa emerytalna się należy jest samo przejście na emeryturę. Musi bowiem nastąpić zakończenie stosunku pracy. Przyczyna zakończenia stosunku pracy musi pozostawać w w jakimkolwiek związku z przejściem na emeryturę.

Odprawa ma charakter jednorazowy

Prawo do odprawy jest niezbywalne, a to oznacza, że pracownik nie może zrezygnować z przyjęcia odprawy ani się jej zrzec, a pracodawca nie może odmówić jej wypłaty. Każdej osobie, której stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy (osoba nabywająca prawo do renty rodzinnej odprawy nie dostanie). Nie mają znaczenia Creative Commons CC0.inne przesłanki, w tym przyczyna niezdolności do pracy i jej zakres. Nie liczy się nawet długość okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy czy rodzaj zawartej pomiędzy stronami umowę o pracę. Nie ma znaczenie czy umowa  terminowa czy bezterminowa.

Wysokość odprawy emerytalnej

Jak odprawę emerytalną określa sam Kodeks Pracy? Wysokość odprawy musi odpowiadać jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. To kwota minimalna, a pracodawca może z własnej woli określić wyższą kwotę dla pracowników odchodzących na emeryturę. Wysokość odprawy oblicza się tak  jak w przypadku świadczenia urlopowego (bez dzielenia przez współczynnik i godziny).

Jednak przepisy szczególne odnoszące się do różnych grup zawodowych oraz układy zbiorowe pracy mogą ustalać wyższą odprawę. Pracownicy samorządowi otrzymają wyższą odprawę uzależnioną od stażu pracy. Po dziesięciu latach pracy urzędnikowi należy się odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Po piętnastu latach pracy jest już to trzymiesięczne wynagrodzenie, a po dwudziestu latach pracy - 6-miesięczne wynagrodzenie. Nauczyciele w związku z przejściem na emeryturę otrzymują odprawę, której wysokość zależy od okresu przepracowanego w szkole. Jeżeli nauczyciel posiada staż pracy mniejszy niż 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym. Jeśli w momencie przejścia na emeryturę pracownik pracuje u kilku pracodawców, to odprawa należy się od każdego z nich, jednak również na takich zasadach jak przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy.

Czy można odprawę emerytalną dostać kilka razy?

Pracownikowi odprawa emerytalna przysługuje tylko raz. Nie może ponownie nabyć do niej prawa, bez względu na to, ile czasu by upłynęło odkąd pracownik otrzymał pieniądze. Jeśli zatem została mu już raz wypłacona odprawa w związku z przejściem na rentę, to w przyszłości pracownik nie nabędzie ponownie prawa do odprawy emerytalnej.

Jak się ma odprawa emerytalna do świadczeń ZUS?

Od wypłaconej pracownikowi odprawy emerytalnej nie nalicza się składek do ZUS. Przepisy mówią, że z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, także na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wyłączone są odprawy pieniężne wypłacone w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Składki do ZUS nie powinny być również naliczone, jeżeli pracodawca wypłacił odprawę wyższą niż wynika to z zapisów kodeksu pracy, czyli wyższą niż jednomiesięczne wynagrodzenie.

Ile można dorobić na emeryturze nie tracąc świadczenia?

Praca na emeryturze jakie płacimy składki do ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *