Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji ma zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc, dwa razy więcej, niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji.
Podwyżką zostanie objętych około 6,2 mln emerytów. Na nowych zasadach zyskają głównie te  osoby, których obecne świadczenie z ZUS nie przekracza 2147,30 zł brutto.