Praca Na Emeryturze Logo

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek ZUS, załączniki?

Redaktor
22 listopada 2018

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje dopiero po złożeniu stosownego wniosku. Kto powinien i może go wypełnić? Jak wypełnić i kiedy złożyć wniosek w 2019 roku? Jaki jest wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy? Jakie załączniki trzeba złożyć?

Kiedy nabywam prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nabywa się w dniu spełnienia wszystkich warunków określonych przez prawo. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS należy spełnić łącznie cztery warunki:

 • niezdolność do pracy;
 • wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
 • niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12 wskazanej ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (nie stosuje się tego przepisu do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy),
 • brak ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnianie warunków do jej uzyskania.

Trzeba jednak samodzielnie złożyć do ZUS wniosek o świadczenie. Renta nie zostanie przyznana w przypadku pobierania innych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy, takich jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne oraz
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

ZUS przyznaje prawo do renty z dniem zaprzestania pobierania powyższych świadczeń.

Czytaj też o Pracowniczy Plan Kapitałowy. Co to jest? Komu się należy?

Gdzie składamy wniosek o rentę?

Każdy zainteresowany może złożyć wniosek o taką rentę w każdej placówce ZUS. Gdy zrobimy to w placówce nie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, zostaniemy przesłany do odpowiedniego oddziału ZUS (decyduje adres zameldowania na pobyt stały).

Gdy dana osoba nie posiada adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje ZUS właściwy ze względu na adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w kraju. W przypadku posiadania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym wniosek będzie rozpatrzony oraz przekazany do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej przez jedną z placówek ZUS, które realizują umowy międzynarodowe.

Jeżeli osoba zainteresowana rentą mieszka za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Data złożenia wniosku?

Datą tą jest dzień w którym zainteresowany:

 • złożył pisemny wniosek w placówce ZUS,
 • zgłosił ustnie wniosek do protokołu w placówce ZUS,
 • nadał wniosek na poczcie,
 • zgłosił wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jeśli osoba zainteresowana ma zamiar złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS musi posiadać konto na tej platformie oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP ) albo bezpieczny podpis elektroniczny. Korzystając z tego sposobu dokumenty załączone do wniosku należy złożyć placówce ZUS lub wysłać je pocztą.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa sam zainteresowany...

bądź:

 • przedstawiciel ustawowy (np. matka, ojciec za małoletnie dziecko);
 • opiekun prawny lub
 • pełnomocnik.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika konieczne jest pisemne pełnomocnictwo. Może ono być napisać odręcznie. Powinno zawierać: dane, dzięki którym pracownik ZUS sprawdzi tożsamość pełnomocnika (np. imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego), wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa. Jeśli przy dokonywaniu czynności przed organem rentowym osoba zainteresowana otrzymaniem renty lub świadek, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie są w stanie złożyć stosownego podpisu, czyni to inna upoważniona przez zainteresowanego osoba.

Jednorazowa podwyżka rent i emerytur 2019? Kiedy będzie podwyżka?

Wymaga się, aby była ona nieograniczona w zdolności do czynności prawnych. Taka osoba składa oświadczenie o przyczynach, które uniemożliwiają złożenie podpisu przez zainteresowanego lub świadka. Podaje przy tym swoje dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.

>>>>>>>>Tutaj kliknij i ściągnij wniosek do ZUS<<<<<<<<<<

UWAGA. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS udostępnia wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy w postaci formularza ERN. Należy wypełnić go czytelnie, wielkimi literami, długopisem o niebieskiej lub czarnej barwie tuszu.

 

Wniosek o przeliczenie wysokości emerytury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *