Program wsparcia dla rodziców "Mama 4 plus" ma pomóc tym osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować.

Dla przypomnienia- komu będzie przysługiwać emerytura dla matek. Od jakiego roku życia? Czy ze świadczenia będą mogli skorzystać również ojcowie? Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania. Nie będzie go natomiast mogła pobierać:

  • osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Jak przejść na emeryturę - krok po kroku. NASZ PORADNIK